Cổng thông tin điện tử Tỉnh Đoàn tỉnh An Giang
 
 
 
 
 
 

Liên kết Website
Skip portlet Portlet Menu
 
 
This portlet is temporarily disabled.
 
 
 
 
 
Sự kiện nổi bật
Tuổi trẻ An Giang: Những chuyển biến tích cực trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) (08/10/2018)

 Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã chỉ đạo các cấp bộ Đoàn tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc tinh thần nghị quyết. Qua đó đã tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, đoàn viên thanh niên từ tỉnh xuống cơ sở.

Thanh niên ngày nay luôn năng động, nắm bắt thông tin nhanh nhạy, có năng lực tiếp cận, sáng tạo với công nghệ mới và luôn nhạy cảm với các vấn đề chính trị xã hội, có khát vọng, ý chí vươn lên, có tinh thần đoàn kết, chia sẻ, tương thân, tương ái, vì cộng đồng và lợi ích quốc gia nên đã luôn có mặt ở những nơi khó khăn, gian khổ, xung kích hoàn thành mọi nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao. Tuy nhiên, cũng bởi đặc điểm là nhạy cảm, dễ tiếp cận cái mới, thích tự do, tự khẳng định mình, lại chưa có nhiều kinh nghiệm, nhận thức các vấn đề chính trị - xã hội còn hạn chế nên thanh niên thường dễ bị lôi kéo, kích động. Cũng vì thế mà các thế lực thù địch luôn coi thanh niên là đối tượng đặc biệt để lợi dụng thực hiện âm mưu “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.
Nhận thức rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống; những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã và đang tổ chức thực hiện nghiêm túc, có trọng tâm, trọng điểm và đạt được những kết quả bước đầu trong công tác xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh.
 Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã chỉ đạo các cấp bộ Đoàn tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc tinh thần nghị quyết. Qua đó đã tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, đoàn viên thanh niên từ tỉnh xuống cơ sở. Trong đó, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã cụ thể hóa bằng nghị quyết, chương trình, kế hoạch chỉ đạo các cơ sở Đoàn tiếp tục triển khai thực hiện các nội dung, nhất là công tác xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh, gắn với thực hiện Chỉ thị 42-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về“Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 - 2030”; Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi giai đoạn 2016 - 2021.
Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn còn tăng cường chỉ đạo các cơ sở Đoàn trong tỉnh đưa các nội dung học tập Nghị quyết đi vào nề nếp trong những buổi sinh hoạt Chi Đoàn, Chi Hội để đoàn viên, hội viên tại từng cơ quan, đơn vị nắm bắt kịp thời và đầy đủ các nội dung của Nghị quyết; góp phần tiếp tục thực hiện thắng lợi Nghị quyết và tiếp tục thực hiện đúng theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”. Tổ chức và tham gia tốt công tác tư tưởng, tuyên truyền rộng rãi, gắn việc nghiên cứu, học tập Nghị quyết với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và các phong trào hành động cách mạng ở từng địa phương, đơn vị. Bên cạnh đó, rèn luyện cho thế hệ trẻ lý tưởng cách mạng đúng đắn, sống có trách nhiệm với Tổ quốc, gia đình, góp phần xây dựng hình mẫu chuẩn mực đạo đức cao đẹp, lối sống văn hóa, từng bước hoàn thiện phẩm chất, nhân cách cho đoàn viên, thanh thiếu nhi.
Trong xu thế hội nhập toàn cầu hiện nay, thanh niên Việt Nam nói chung và thanh niên An Giang nói riêng đang đứng trước những thời cơ thuận lợi, những khó khăn đan xen, đòi hỏi mỗi thanh niên phải thật sự năng động, sáng tạo, tiếp cận và ứng dụng nhanh tiến bộ khoa học vào đời sống. Đồng thời, các thế lực thù địch cũng coi thanh niên là đối tượng đặc biệt để lợi dụng thực hiện âm mưu “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Vì thế, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh cần tăng cường đấu tranh chống các quan điếm sai trái, thù địch, nhận thức lệch lạc, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưỏng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.
Trong thời gian tới, để đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” hiện nay, các cấp bộ Đoàn cần thực hiện nhiều giải pháp cơ bản, đồng bộ như Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) đã xác định. Tăng cường sức đề kháng và phát huy vai trò tiên phong của thanh niên trên mặt trận đấu tranh để phòng chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, trong đó cần tập trung một số biện pháp sau:
Trước hết, làm tốt công tác giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, đoàn viên thanh niên về mức độ nguy hại của “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và đề cao trách nhiệm trong đấu tranh.
Hiện nay, một bộ phận cho cán bộ, đoàn viên và thanh niên vẫn còn mơ hồ, chưa nhận thức đúng về “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và mức độ nguy hiểm của nó đối với sự tồn vong của Đảng, chế độ. Bởi vậy, việc giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cho cán bộ, đoàn viên thanh niên trong phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” là giải pháp hết sức quan trọng. Trước mắt, cần làm cho mọi người nhận thức được những biểu hiện của nó đã được Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) chỉ ra; tình hình suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trong đó có những cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, các ngành; thấy được việc phòng, chống sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” là cuộc đấu tranh hết sức cam go, phức tạp diễn ra ngay trong nội bộ, giữa ta với ta, ... Đồng thời, làm rõ sự nguy hiểm của “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” nếu như không phòng, chống, đấu tranh kịp thời, kiên quyết. Trên cơ sở nhận thức đúng, đề cao quyết tâm, ý thức trách nhiệm, dám nói, dám làm, dám đấu tranh với những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; nâng cao khả năng “miễn dịch” của tổ chức Đoàn, cán bộ, đoàn viên thanh niên trước sự tác động chuyển hóa, cùng những tiêu cực trong đời sống xã hội.
Hai là, tăng cường công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên.
Tăng cường công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên trong giai đoạn hiện nay vừa là yêu cầu, nhiệm vụ cấp bách, vừa mang tính chiến lược lâu dài và là thước đo hiệu quả hoạt động của Đoàn và phong trào thanh niên. Tiến hành giáo dục thanh niên bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động, hấp dẫn, thông qua những việc làm thiết thực kết hợp với việc giáo dục của nhà trường, gia đình, xã hội và phù hợp với từng đối tượng. Các cấp bộ Đoàn cần chủ động nắm bắt và dự báo tình hình tư tưởng thanh niên; Đổi mới nội dung và phương thức giáo dục Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, truyền thống văn hoá, lịch sử của Đảng và dân tộc cho thanh niên. Coi trọng giáo dục đoàn viên, thanh niên qua hoạt động thực tiễn và các phong trào thi đua yêu nước. Đẩy mạnh thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với các phong trào hành động cách mạng của thanh niên mà tiêu biểu là phong trào: “Thanh niên lập nghiệp và tuổi trẻ giữ nước”, “Xung kích phát triển kinh tế, xã hội và bảo vệ Tổ quốc”, “Thanh niên tình nguyện”... xây dựng và thực hiện tốt chuẩn mực đạo đức, định hướng giá trị nhân cách, làm cho thanh niên hiểu, có khả năng tự đề kháng và tích cực đấu tranh với âm mưu “diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch. Mỗi đoàn viên thanh niên cần phải ra sức học tập, tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu vươn lên để đảm đương trọng trách công việc trong thời kỳ mới.
Ba là, chăm lo xây dựng các tổ chức Đoàn vững mạnh,  đủ sức đảm nhận vai trò nòng cốt trong phong trào thanh niên; đồng thời tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.
Xây dựng tổ chức Đoàn các cấp vững mạnh, đảm bảo cho đoàn viên thanh niên có điều kiện phấn đấu trưởng thành, giáo dục, rèn luyện đoàn viên thanh niên trở những đảng viên, đoàn viên thanh niên ưu tú. Các cấp bộ Đoàn cần coi trọng nhiệm vụ chăm lo xây dựng Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thật sự trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức, luôn là trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên, là nơi quản lý, giáo dục đoàn viên, thanh niên trở thành con người mới xã hội chủ nghĩa và đội dự bị tin cậy của Đảng. Trong xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh, cần chú trọng nâng cao chất lượng đoàn viên, chất lượng cán bộ Đoàn, nhất là chất lượng chính trị, tư tưởng và tính tiên phong, gương mẫu; Đổi mới mạnh mẽ hơn nữa phương thức hoạt động của Đoàn, nhất là ở cơ sở, các vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo. Quan tâm và chủ động quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng và luân chuyển cán bộ Đoàn, rèn luyện và lựa chọn những cán bộ đoàn ưu tú, có đủ phẩm chất và năng lực để giới thiệu nguồn cán bộ cho Đảng, Nhà nước và các đoàn thể.
Việc thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) thời gian qua còn giúp Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn nắm, quản lý tình hình chính trị nội bộ, khắc phục những biểu hiện mơ hồ, mất cảnh giác, suy thoái về tư tưởng, chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống của cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên ngay tại cơ quan chuyên trách Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh An Giang và các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh. Qua đó giúp các cấp bộ Đoàn tự soi rọi vào quá trình lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ, để khắc phục những hạn chế, yếu kém trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức các phong trào thanh thiếu niên tại địa phương, đơn vị; tiếp tục xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh từ cơ sở./.

Bài, ảnh: Thanh Tiền (Tỉnh Đoàn An Giang)


 
 
 
 
 
 

Video Clip
Skip portlet Portlet Menu
Đang tải....
An Giang ra quân Tháng Thanh niên(10/03/2019)
 

Góc quảng cáo
Skip portlet Portlet Menu
 
Tìm kiếm
Skip portlet Portlet Menu
 

Welcome to Web Content Management

Display content, links, and other components from your site.

 

Tin ngắn
Skip portlet Portlet Menu
Sức trẻ quê hương Bác Tôn (27/03/2019)
AGO  - Nhằm góp phần thúc đẩy kinh tế tỉnh phát triển, các hoạt động khởi nghiệp có nhiều tiến triển đáng khích lệ. Đặc biệt, Trung tâm Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp tỉnh (thuộc Tỉnh đoàn) đã trở thành điểm đến tin tưởng của cộng đồng start up (khởi nghiệp) An Giang, kịp thời hỗ trợ các ý tưởng để thanh niên lập nghiệp, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội (KTXH) địa phương.

Thanh niên nuôi chí làm giàu (16/11/2018)
- Hiện nay, một bộ phận thanh niên nông thôn lựa chọn xu hướng rời bỏ quê hương đến những thành phố lớn để mưu sinh. Tuy nhiên, vẫn còn rất nhiều bạn trẻ quyết tâm gắn bó với nghề truyền thống của gia đình, cũng như mạnh dạn đầu tư làm giàu ngay trên quê hương.
Phát triển nghề truyền thống gia đình
 

Văn hoá - giải trí
Skip portlet Portlet Menu
 

Thông tin cần biết
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
Tỉnh Đoàn Tỉnh An Giang.
Địa chỉ: 24 Tôn Đức Thắng, Phường Mỹ Bình, TP. Long Xuyên, T. An Giang.
Điện thoại: 076 3 852 318 - Fax: 076 3 853 048
Email: tinhdoan@angiang.gov.vn
Mọi bài viết xin gởi về: banbientaptdag@gmail.com
@Ghi rõ nguồn "Tỉnh Đoàn tỉnh An Giang" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này